Portal Biznesowy

Ekonomia Gospodarka Marketing Nieruchomości Inwestycje

Dlaczego warto zdecydować się na audyt finansowy?

Rewizja finansowa to kompleksowe badanie, które jest szansą na poprawę bezpieczeństwa i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa. Sprawnie przeprowadzony audyt finansowy, może stać się impulsem zmian, które wpłyną na dalszy rozwój firmy. Jego celem jest także ocena systemu rachunkowości oraz zmniejszenie ryzyka budżetowego.

Szansa na wyeliminowanie niedociągnięć – Jak przebiega audyt finansowy?

audyt

Wykonanie rzetelnego audytu polega na sprawdzeniu czy dokumentacja kapitałowa podmiotu jest zgodna z obowiązującymi regulacjami, takimi jak ustawa o rachunkowości lub ustawy podatkowe, a także Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Audyt finansowy przeprowadzany jest przez biegłego rewidenta, który powinien dysponować aktualną wiedzą w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych. Natomiast wynik analizy musi dostarczyć rzetelne i konkretne dane na temat sytuacji ekonomicznej danego podmiotu.

W trakcie audytu finansowego weryfikowane są wszystkie księgi rachunkowe, a także badana jest zgodność podejmowanych działań z regulacjami ustawowymi, statutami oraz umowami. W zależności od wybranej przez klienta usługi, podczas rewizji wykorzystuje się różnorodne metody badań. Audyt podzielony jest zazwyczaj na dwie części. Podczas pierwszego etapu badany jest system ewidencji danego podmiotu, sprawdzane są wszelkie procedury i procesy zachodzące w firmie, a także kontrola podstaw prawnych działalności. Natomiast etap drugi obejmuje kontrolę wyceny aktywów i pasywów oraz określenie wyniku finansowego, a także inne czynności mające na celu zrewidowanie działalności przedsiębiorstwa w danym roku obrotowym.

Do kogo kierowany jest audyt finansowy?

Do wykonania analizy zobowiązane są z mocy prawa rozmaite instytucje publiczne oraz finansowe, a także podmioty gospodarcze, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników na umowę o prace. Przy czym osiągają przychody netto ponad 5 milionów euro lub te, których suma aktywów bilansu pod koniec roku obrotowego jest wyższa niż 2,5 miliona euro. Usługi rewizji finansowej polecane są również podmiotom, które nie są do tego zobowiązane prawnie, ze względu na korzyści jakie przynosi.

Profity płynące z wykonania analizy kapitałowej

Rzetelnie przeprowadzony audyt pozwala stwierdzić czy sytuacja spółki jest zgodna ze stanem określanym przez dokumenty księgowe. Otrzymany w wyniku badania raport jasno przedstawia wszelkie istotne informacje niezbędne do oceny kondycji spółki. Audyt finansów pozwala znaleźć ewentualne błędy, powodujące spadek rentowności podmiotu oraz umożliwia podjęcie działań mających na celu poprawienie bilansu jednostki.

http://wfygroup.com/

Zostaw komentarz »»

Informacje:

Ostatnie analizy rynków: