Portal Biznesowy

Ekonomia Gospodarka Marketing Nieruchomości Inwestycje

Fundusze agresywnego wzrostu

Fundusze swój określony cel do którego powinny zmierzać moją określony w polityce inwestycyjnej. Dopuszczalne cele funduszy otwartych lub specjalistycznych definiuje ustawa, a mogą to być: ochrona realnej wartości aktywów funduszu, osiąganie przychodów z lokat netto funduszu oraz wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Fundusze możemy podzielić na: fundusze agresywnego wzrostu, fundusze akcji spółek, fundusze wzrostu kapitałowego, fundusze wzrostu i dochodu z kapitału czy fundusze mieszane.

Najbardziej ryzykowane fundusze spośród funduszy akcji to fundusze agresywnego wzrostu. Ich polityka inwestycyjna przewiduje maksymalny możliwy przyrost wartości kapitału. Przeważnie fundusze te lokują swoje środki w akcje nowych spółek, licząc na wysoki przyrost wartości kupionych akcji.

Przy inwestowaniu w fundusze inwestycyjne należy zwrócić uwagę na stopień ryzyka, zalecany horyzont inwestycyjny, a także na politykę inwestycyjną. Biorąc pod uwagę zalecany horyzont inwestycyjny fundusze pieniężne i gotówkowe mają stosunkowo krótki, nawet poniżej roku. Fundusze związane z większym ryzykiem inwestycyjnym rekomendują, aby inwestycja trwała nawet ponad 5 lat. Fundusze o umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym to m.in. fundusze zrównoważone, które część swoich aktywów lokują w akcje, a pozostałe środki w obligacje.

Zostaw komentarz »»

Informacje:

Ostatnie analizy rynków: